THẮNG'S HOUSE

THẮNG'S HOUSE

Thắng's house

. Chủ trì: kts Kim Cương
. Nhóm thiết kế: kts Phạm Quý , Dương Sơn, Văn Thành
. Địa điểm: Đông Anh - Hà Nội
. Diện tích: 
. Dự án năm: 2019